Τουριστική ανάπτυξη
Κατευθύνσεις και μεθοδολογίατου σχεδιασμού
Αλέξης Χατζηδάκης
17.05.2012
1
Διεθνής τουρισμός 1950-2020
2
3
Διεθνής τουρισμός 1980-2030
4
Αναγκαιότητα του σχεδιασμού
Η μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής είναι εξαιρετικάχρήσιμο εργαλείο σχεδιασμού για:
Τη σύνταξη της συστηματικής απογραφής και αξιολόγησης τουτουριστικού δυναμικού που βρίσκεται στις διάφορες περιφέρειεςτης χώρας
Τον σχεδιασμό των αναγκαίων τουριστικών υποδομών καιδραστηριοτήτων σε κάθε περιφέρεια
Την προώθηση και προβολή των περιφερειών ως ελκυστικώντουριστικών προορισμών στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής  περιφερειακής τουριστικήςανάπτυξης απαιτείται η ύπαρξη μιας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξηςσε εθνικό επίπεδο
Οι 13 Περιφέρειες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τουριστικοί προορισμοί(ή ως σύνολο τουριστικών προορισμών)
5
6
Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τημακροπρόθεσμη περιφερειακή τουριστικήανάπτυξη:
Δημογραφική εξέλιξη (πχ. γήρανση πληθυσμού)
Κλιματική αλλαγή (πχ. υπερθέρμανση)
Τεχνολογικές εξελίξεις (πχ. πληροφορική &επικοινωνίες, μέσα μεταφοράς, αξιοποίηση ενεργειακώνπόρων)
Γεωπολιτικές εξελίξεις (πχ. νέοι πόλοι ισχύος,περιφερειακές συγκρούσεις)
Μείζονες τάσεις (mega-trends) της τουριστικήςζήτησης (πχ. νέα καταναλωτικά πρότυπα, αναζήτησηνέων προορισμών)
7
Εσωτερικοί παράγοντες:
Μέση ετήσια αύξηση ΑΕΠ (μετα-μνημονιακήΕλλάδα)
Δια-περιφερειακές ανισότητες
Εξέλιξη της διάρθρωσης των δικτύων διανομήςκαι βαθμός αφομοίωσης νέων τεχνολογιών
Ανάπτυξη εθνικών δικτύων (πχ. μεταφορών,ενέργειας) και μεγάλα έργα εθνικής κλίμακας
Νέοι τουριστικοί πόροι (πχ. νέες τουριστικέςεγκαταστάσεις και υποδομές, νέα αξιοθέατα, νέοιαρχαιολογικοί χώροι)
Εθνικός σχεδιασμός και εθνικό θεσμικό πλαίσιο
8
Στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο γιατον τουρισμό
Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακούπλαισίου (10-20 έτη), με έμφαση:
στην πολιτική και τη στρατηγική
τον σχεδιασμό
την ενίσχυση φορέων και τις θεσμικές και οργανωτικέςρυθμίσεις
την ανάπτυξη και διαφοροποίηση του προϊόντος
το μάρκετιγκ και την επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή
τις επενδύσεις σε τουριστικές εγκαταστάσεις
την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, την κοινωνία,το περιβάλλον
9
Περιεχόμενο
Διατύπωση του γενικού στόχου και της αποστολής του ΣτρατηγικούΣχεδίου, με βάση τη διάγνωση της δυναμικής της τουριστικής ανάπτυξης
Εκπόνηση συνεκτικού και ευέλικτου Στρατηγικού Σχεδίου, με καθορισμόπροτεραιοτήτων στους τομείς:
oΜεταφορών
oΚαταλυμάτων και εγκαταστάσεων
oΔραστηριοτήτων
oΠροϊόντων
oΤουριστικών ζωνών
oΜάρκετιγκ
oΘεσμικού πλαισίου
oΠροδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών
Σχέδιο δράσης που προσδιορίζει ρόλους φορέων, χρονοδιαγράμματα καιενδιάμεσες φάσεις, ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, κατευθύνσειςπαρακολούθησης, κριτήρια επιτυχίας
Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης για ενέργειες προτεραιότητας,επιδεικτικά σχέδια σε πιλοτικές περιοχές
10