ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΟΥΜΥΣΤΡΑΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΟΥΜΥΣΤΡΑ
Μια ημιαυτόνομη περιοχή τηςΒυζαντινής Αυτοκρατορίας στηνΠελοπόννησο.Μια ημιαυτόνομη περιοχή τηςΒυζαντινής Αυτοκρατορίας στηνΠελοπόννησο.
ΔΔ
ΕΕ
ΣΣ
ΠΠ
ΟΟ
ΤΤ
ΑΑ
ΤΤ
ΟΟ
 Τ Τ
ΟΟ
ΥΥ
 Μ Μ
ΥΥ
ΣΣ
ΤΤ
ΡΡ
ΑΑ
11
33
44
99
--
11
44
66
00
ΗΗ
 π π
ρρ
ώώ
ττ
ηη
 π π
εε
ρρ
ίί
οο
δδ
οο
ςς
..
Τα κάστρα παραδόθηκαν,μετά ξέσπασε νέος πόλεμοςμεταξύ του Πριγκιπάτου τηςΑχαΐας και της Βυζαντινήςαυτοκρατορίας. Το 1263 οιΒυζαντινοί προσέλαβαν 1.500Τούρκους μισθοφόρους απότην Μικρά Ασία και τουςέστειλαν στην Πελοπόννησογια τον πόλεμο με τουςΦράγκους. Τον ίδιο χρόνο οιΒυζαντινοί θα καταφέρουν νακαταλάβουν την κωμόποληΛακεδαιμονία τη βαρονία τουΓερακιού μαζί με την περιοχήτης Τσακωνιάς.Τα κάστρα παραδόθηκαν,μετά ξέσπασε νέος πόλεμοςμεταξύ του Πριγκιπάτου τηςΑχαΐας και της Βυζαντινήςαυτοκρατορίας. Το 1263 οιΒυζαντινοί προσέλαβαν 1.500Τούρκους μισθοφόρους απότην Μικρά Ασία και τουςέστειλαν στην Πελοπόννησογια τον πόλεμο με τουςΦράγκους. Τον ίδιο χρόνο οιΒυζαντινοί θα καταφέρουν νακαταλάβουν την κωμόποληΛακεδαιμονία τη βαρονία τουΓερακιού μαζί με την περιοχήτης Τσακωνιάς.
Θα ξεκινήσουν επιδρομέςστην υπόλοιπηΠελοπόννησο αλλά το1264 οι Τούρκοιμισθοφόροι θααυτομολήσουν στουςΦράγκους και στην μάχητου Μακρυπλαγίου οιΒυζαντινοί θαηττηθούν.Το 1275 οιΒυζαντινοί νικούν τουςΦράγκους στην μάχη τηςΜεγάλης Αράχωβας.Θα ξεκινήσουν επιδρομέςστην υπόλοιπηΠελοπόννησο αλλά το1264 οι Τούρκοιμισθοφόροι θααυτομολήσουν στουςΦράγκους και στην μάχητου Μακρυπλαγίου οιΒυζαντινοί θαηττηθούν.Το 1275 οιΒυζαντινοί νικούν τουςΦράγκους στην μάχη τηςΜεγάλης Αράχωβας.
Ο ΜΥΣΤΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ (1348 -1460) Οι Καντακουζηνοί(1348 -1384) Ο ΜΥΣΤΡΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ (1348 -1460) Οι Καντακουζηνοί(1348 -1384) 
Αν και η Πελοπόννησος είχεαποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για ταελληνικά δεδομένα, βρισκόταν σεάθλια κατάσταση γιατί ήτανεκτεθειμένη στις επιδρομέςΤούρκων και Φράγκων, αλλά καιστις συνεχείς εμφύλιες διαμάχες,που ερήμωναν τον τόπο. Αυτάανάγκασαν τον νέο αυτοκράτοραΙωάννη ΣΤ' τον Καντακουζηνό ναστείλει στο Μοριά το γιο του, τονδεσπότη Μανουήλ, με τηνελευθερία να κάμει ό,τι νομίζεισωστό για να διορθώσει ταπράγματα. Έτσι, δημιουργήθηκε τοΔεσποτάτο του Μορέως,περισσότερο αυτόνομο από πριναλλά και συνδεμενο απευθείας μετον αυτοκράτορα.Αν και η Πελοπόννησος είχεαποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για ταελληνικά δεδομένα, βρισκόταν σεάθλια κατάσταση γιατί ήτανεκτεθειμένη στις επιδρομέςΤούρκων και Φράγκων, αλλά καιστις συνεχείς εμφύλιες διαμάχες,που ερήμωναν τον τόπο. Αυτάανάγκασαν τον νέο αυτοκράτοραΙωάννη ΣΤ' τον Καντακουζηνό ναστείλει στο Μοριά το γιο του, τονδεσπότη Μανουήλ, με τηνελευθερία να κάμει ό,τι νομίζεισωστό για να διορθώσει ταπράγματα. Έτσι, δημιουργήθηκε τοΔεσποτάτο του Μορέως,περισσότερο αυτόνομο από πριναλλά και συνδεμενο απευθείας μετον αυτοκράτορα.
Ο Μανουήλ Καντακουζηνός (1348 1380)κατόρθωσε σε σύντομο διάστημα ναησυχάσει τους εμφύλιους πολέμους και ν'αχρηστεύσει τις στάσεις των τοπαρχών. Οιανταρσίες αυτές πότε είχαν αιτία την άρνησηπληρωμής φόρου για την οχύρωση τουδεσποτάτου, και προέρχονταν από υποκίνησητων Παλαιολόγων, αντίπαλη οικογένεια τωνΚαντακουζηνών, που είχαν εκθρονίσει τοναυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ' και ήθελαν ναδιώξουν από τις επίκαιρες θέσεις τους γιουςτου.Ο Μανουήλ Καντακουζηνός (1348 1380)κατόρθωσε σε σύντομο διάστημα ναησυχάσει τους εμφύλιους πολέμους και ν'αχρηστεύσει τις στάσεις των τοπαρχών. Οιανταρσίες αυτές πότε είχαν αιτία την άρνησηπληρωμής φόρου για την οχύρωση τουδεσποτάτου, και προέρχονταν από υποκίνησητων Παλαιολόγων, αντίπαλη οικογένεια τωνΚαντακουζηνών, που είχαν εκθρονίσει τοναυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ' και ήθελαν ναδιώξουν από τις επίκαιρες θέσεις τους γιουςτου.
Στη μακρόχρονη δεσποτεία του Μανουήλ, οτόπος γνώρισε κάποιαν ησυχία και ευημερία.Κατά το 1350 ο Μανουήλ έκτισε τη ΜονήΖωοδότου.Στη μακρόχρονη δεσποτεία του Μανουήλ, οτόπος γνώρισε κάποιαν ησυχία και ευημερία.Κατά το 1350 ο Μανουήλ έκτισε τη ΜονήΖωοδότου.
Ιωάννης Β΄ ΚωνσταντίνοςΠαλαιολόγος.Ιωάννης Β΄ ΚωνσταντίνοςΠαλαιολόγος.
Το 1430 ιδρύεται και τρίτο Δεσποτάτοστο Μοριά, με δεσπότη τον ΘωμάΠαλαιολόγο, τον αδελφό των δύοάλλων δεσποτών. Έχει έδρα ταΚαλάβρυτα, γρήγορα όμως οιδυναμικές διαφορές για τη διαδοχήτου θρόνου της Πόλης έφεραν σεσύγκρουση πότε φανερή και ένοπληκαι πότε ύπουλη και διπλωματική,τους τρεις αδελφούς. Ύστερα απόδιάφορες συμφωνίες, μένει δεσπότηςστο Μυστρά ο Κωνσταντίνος (1443 -1449), ωσότου πήγε στην Πόλη για ναπάρει τον τίτλο τελευταίος αυτός τουΑυτοκράτορα.Το 1430 ιδρύεται και τρίτο Δεσποτάτοστο Μοριά, με δεσπότη τον ΘωμάΠαλαιολόγο, τον αδελφό των δύοάλλων δεσποτών. Έχει έδρα ταΚαλάβρυτα, γρήγορα όμως οιδυναμικές διαφορές για τη διαδοχήτου θρόνου της Πόλης έφεραν σεσύγκρουση πότε φανερή και ένοπληκαι πότε ύπουλη και διπλωματική,τους τρεις αδελφούς. Ύστερα απόδιάφορες συμφωνίες, μένει δεσπότηςστο Μυστρά ο Κωνσταντίνος (1443 -1449), ωσότου πήγε στην Πόλη για ναπάρει τον τίτλο τελευταίος αυτός τουΑυτοκράτορα.
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ακολουθεί πολιτικήδυναμική και σε κλίμακα πανελλήνια,σκοπεύοντας ν' απλώσει το Κράτος του από τοΜοριά σ' όλη την κυρίως Ελλάδα. Οι εμφύλιοιπόλεμοι και η αυξανόμενη τουρκική δύναμη τονεμπόδισαν να πραγματοποιήσει το σχέδιο πουείχαν αρχίσει να εκτελεί. Ωστόσο, ο Μοριάςγίνεται ένα ακμαίο κέντρο του Ελληνισμού, ηελπίδα της Αυτοκρατορίας.
Η προσφορά τουδεσποτάτου στονελληνισμό ήταν ότιαποτέλεσε έναέδαφος για τηντελευταία αναλαμπήτου μεσαιωνικούελληνισμού και τηνπνευματική καικαλλιτεχνικήαναζήτηση του.Η προσφορά τουδεσποτάτου στονελληνισμό ήταν ότιαποτέλεσε έναέδαφος για τηντελευταία αναλαμπήτου μεσαιωνικούελληνισμού και τηνπνευματική καικαλλιτεχνικήαναζήτηση του.
Το τέλος του Δεσποτάτου.Το τέλος του Δεσποτάτου.
1ο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας1ο Γυμνάσιο Ν. Ερυθραίας
ΜΜ
ΑΑ
ΡΡ
ΤΤ
ΙΙ
ΝΝ
ΗΗ
ΣΣ
 Α Α
ΛΛ
ΕΕ
ΞΞ
ΑΑ
ΝΝ
ΔΔ
ΡΡ
ΟΟ
ΣΣ
ΜΜ
ΙΙ
ΧΧ
ΑΑ
ΛΛ
ΑΑ
ΣΣ
 Μ Μ
ΙΙ
ΧΧ
ΑΑ
ΛΛ
ΗΗ
ΣΣ
ΠΠ
ΑΑ
ΝΝ
ΤΤ
ΕΕ
ΛΛ
ΑΑ
ΙΙ
ΟΟ
ΣΣ
 Ε Ε
ΥΥ
ΡΡ
ΙΙ
ΠΠ
ΙΙ
ΔΔ
ΗΗ
ΣΣ
ΠΠ
ΑΑ
ΠΠ
ΑΑ
ΠΠ
ΟΟ
ΔΔ
ΟΟ
ΥΥ
ΛΛ
ΟΟ
ΣΣ
 Α Α
ΛΛ
ΚΚ
ΙΙ
ΝΝ
ΟΟ
ΟΟ
ΣΣ
ΡΡ
ΑΑ
ΜΜ
ΑΑ
ΝΝ
ΤΤ
ΑΑ
ΝΝ
  Μ  Μ
ΠΠ
ΑΑ
ΝΝ
ΤΤ
ΟΟ
ΥΥ
ΧΧ
ΑΑ
ΝΝ
ΣΣ
ΑΑ
ΛΛ
ΙΙ
ΟΟ
ΥΥ
 Γ Γ
ΚΚ
ΕΕ
ΡΡ
ΑΑ
ΛΛ
ΝΝ
ΤΤ
ΟΟ