Ηλιακή καταιγίδα
Επιπτώσεις καταιγίδας
-διαταραχές στις δορυφορικέςτηλεπικοινωνίες-διαταραχές στις δορυφορικέςτηλεπικοινωνίες
-προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα-προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα
-προβλήματα στις αερομεταφορές-προβλήματα στις αερομεταφορές
-προβλήματα στους αγωγούς πετρελαίου-προβλήματα στους αγωγούς πετρελαίου
-προβλήματα στα συστήματα GPS-προβλήματα στα συστήματα GPS
-ευκρινέστερη εμφάνιση στο βόρειοσέλας-ευκρινέστερη εμφάνιση στο βόρειοσέλας
Βόρειο Σέλας
ΤΤ
οο
 φ φ
αα
ιι
νν
όό
μμ
εε
νν
οο
 α α
υυ
ττ
όό
 ε ε
ίί
νν
αα
ιι
 α α
ππ
όό
 τ τ
αα
ωω
ρρ
αα
ιι
όό
ττ
εε
ρρ
αα
 π π
οο
υυ
 π π
ρρ
οο
σσ
φφ
έέ
ρρ
εε
ιι
 η η
 Φ Φ
ύύ
σσ
ηη
σσ
εε
 π π
οο
ιι
κκ
ιι
λλ
ίί
αα
 χ χ
ρρ
ωω
μμ
άά
ττ
ωω
νν
 κ κ
αα
ιι
 σ σ
χχ
εε
δδ
ίί
ωω
νν
σσ
εε
 α α
ιι
φφ
νν
ίί
δδ
ιι
εε
ςς
 ε ε
μμ
φφ
αα
νν
ίί
σσ
εε
ιι
ςς
 κ κ
αα
ιι
 μ μ
εε
γγ
ρρ
ήή
γγ
οο
ρρ
εε
ςς
 σ σ
χχ
εε
ττ
ιι
κκ
άά
 μ μ
εε
ττ
αα
μμ
οο
ρρ
φφ
ώώ
σσ
εε
ιι
ςς
..
ΤΤ
οο
 Σ Σ
έέ
λλ
αα
ςς
 τ τ
όό
σσ
οο
 τ τ
οο
 Β Β
όό
ρρ
εε
ιι
οο
 ό ό
σσ
οο
 κ κ
αα
ιι
ττ
οο
 Ν Ν
όό
ττ
ιι
οο
 π π
αα
ρρ
αα
ττ
ηη
ρρ
εε
ίί
ττ
αα
ιι
 σ σ
υυ
χχ
νν
όό
ττ
εε
ρρ
αα
κκ
αα
ττ
άά
 μ μ
ήή
κκ
οο
ςς
 ζ ζ
ώώ
νν
ηη
ςς
 τ τ
ηη
ςς
 ο ο
ππ
οο
ίί
αα
ςς
 τ τ
οο
κκ
έέ
νν
ττ
ρρ
οο
 α α
ππ
έέ
χχ
εε
ιι
 α α
ππ
όό
 τ τ
οο
υυ
ςς
 π π
όό
λλ
οο
υυ
ςς
ππ
εε
ρρ
ίί
ππ
οο
υυ
 1 1
00
 μ μ
οο
ίί
ρρ
εε
ςς
..
Πώς δημιουργείται;
Τα ηλεκτρόνια που διεισδύουν στα υψηλάστρώματα διεγείρουν τα άτομα του Οξυγόνουκαι του Αζώτου που υπάρχουν σε εκείνα ταύψη. Η διέγερση αυτή γίνεται με τηνμετατόπιση των ηλεκτρονίων αυτών τωνατόμων που όμως όταν επανέλθουν στηναρχική τους κατάσταση εκπέμπουν πλέονφως που είναι χαρακτηριστικό σε κάθε αέριοκαι που βρέθηκε έτσι ότι το φαινόμενο αυτόεμφανίζεται κυρίως σε ύψος από 100 χλμ.από το έδαφος μέχρι μερικές εκατοντάδεςχιλιομέτρων υπεράνω αυτού με αποτέλεσματο θέαμα του φαινομένου να γίνεται πιοφαντασμαγορικό.Τα ηλεκτρόνια που διεισδύουν στα υψηλάστρώματα διεγείρουν τα άτομα του Οξυγόνουκαι του Αζώτου που υπάρχουν σε εκείνα ταύψη. Η διέγερση αυτή γίνεται με τηνμετατόπιση των ηλεκτρονίων αυτών τωνατόμων που όμως όταν επανέλθουν στηναρχική τους κατάσταση εκπέμπουν πλέονφως που είναι χαρακτηριστικό σε κάθε αέριοκαι που βρέθηκε έτσι ότι το φαινόμενο αυτόεμφανίζεται κυρίως σε ύψος από 100 χλμ.από το έδαφος μέχρι μερικές εκατοντάδεςχιλιομέτρων υπεράνω αυτού με αποτέλεσματο θέαμα του φαινομένου να γίνεται πιοφαντασμαγορικό.
Διάττοντες αστέρες (1 από 3)
Ένας διάττοντας αστέρας είναι έναφωτεινό σημείο σαν αστέρας πουεμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενάστο νυχτερινό ουρανό, κινείται μεταχύτητα ανιχνεύσιμη με γυμνό μάτιεπί λίγα (συνήθως ή 2) δευτερόλεπτακαι μετά εξαφανίζεται. Στη δημοτικήγλώσσα, οι διάττοντες αστέρεςονομάζονται και «πεφτάστερα».Ένας διάττοντας αστέρας είναι έναφωτεινό σημείο σαν αστέρας πουεμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενάστο νυχτερινό ουρανό, κινείται μεταχύτητα ανιχνεύσιμη με γυμνό μάτιεπί λίγα (συνήθως ή 2) δευτερόλεπτακαι μετά εξαφανίζεται. Στη δημοτικήγλώσσα, οι διάττοντες αστέρεςονομάζονται και «πεφτάστερα».
Διάττοντες Αστέρες (2 από 3)
Οι διάττοντες δεν έχουν καμιάσυγγένεια με τους «μόνιμους» απόολόκληρη τη Γη, οι διάττοντες είναιμικροί μετεωροειδείςμικροί ήμεγαλύτεροι κόκκοι διαστημικήςσκόνης, που προέρχονται συνήθωςαπό κομήτες και δεν ξεπερνούν σεδιαστάσεις ένα σπυρί ρυζιού!Οι διάττοντες δεν έχουν καμιάσυγγένεια με τους «μόνιμους» απόολόκληρη τη Γη, οι διάττοντες είναιμικροί μετεωροειδείςμικροί ήμεγαλύτεροι κόκκοι διαστημικήςσκόνης, που προέρχονται συνήθωςαπό κομήτες και δεν ξεπερνούν σεδιαστάσεις ένα σπυρί ρυζιού!
Διάττοντες Αστέρες (3 από 3)
Το φαινόμενο του διάττοντα αστέραπαρουσιάζεται όταν οι κόκκοι αυτοίεισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γηςμε τυπικές διαπλανητικές ταχύτητεςαρκετών χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.Το φαινόμενο του διάττοντα αστέραπαρουσιάζεται όταν οι κόκκοι αυτοίεισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γηςμε τυπικές διαπλανητικές ταχύτητεςαρκετών χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.
Χαρακτηριστικά
Οι διάττοντες είναι αθόρυβοι και ποτέ δενφθάνουν μέχρι την επιφάνεια του πλανήτημας.Οι διάττοντες είναι αθόρυβοι και ποτέ δενφθάνουν μέχρι την επιφάνεια του πλανήτημας.
Διέρχονται από μέρη όπου προηγουμένωςείχε περάσει κάποιος κομήτης.Διέρχονται από μέρη όπου προηγουμένωςείχε περάσει κάποιος κομήτης.
Οι βροχές διαττόντων συνδέονται μεσυγκεκριμένο κομήτη η καθεμιά και μεσυγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους κατάτις οποίες η Γη διέρχεται από την τροχιά τουκομήτη.Οι βροχές διαττόντων συνδέονται μεσυγκεκριμένο κομήτη η καθεμιά και μεσυγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους κατάτις οποίες η Γη διέρχεται από την τροχιά τουκομήτη.
 
Μαύρη τρύπα
Μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση μάζαςσημαντικά μεγάλης ώστε η δύναμητης βαρύτητας να μην επιτρέπει σε οτιδήποτε ναξεφεύγει από αυτή. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσοδυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά τουξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Αυτό έχει ωςαποτέλεσμα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορείνα ξεφύγει από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ'ου και η λέξη «μαύρη». Ο όρος «μαύρη τρύπα» δεναναφέρεται σε τρύπα με τη συνήθη έννοια (οπή),αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποίατίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει.Μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση μάζαςσημαντικά μεγάλης ώστε η δύναμητης βαρύτητας να μην επιτρέπει σε οτιδήποτε ναξεφεύγει από αυτή. Το βαρυτικό πεδίο είναι τόσοδυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά τουξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Αυτό έχει ωςαποτέλεσμα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορείνα ξεφύγει από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ'ου και η λέξη «μαύρη». Ο όρος «μαύρη τρύπα» δεναναφέρεται σε τρύπα με τη συνήθη έννοια (οπή),αλλά σε μια περιοχή του χώρου, από την οποίατίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει.
Ιδιότητες και Δομή
Σύμφωνα με την κλασική γενική σχετικότητα, ούτεύλη ούτε πληροφορίες μπορούν να κινηθούν από τοεσωτερικό μιας μαύρης τρύπας προς έναν εξωτερικόπαρατηρητή. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιοςνα πάρει δείγμα του υλικού της ή να δεχτεί τηνανάκλαση από μια φωτεινή πηγή ούτε να πάρειπληροφορίες για το υλικό από το οποίο αποτελείταιη μαύρη τρύπα. Αυτό σημαίνει ότι στις μαύρεςτρύπες έχουμε απώλεια πληροφορίας σε σχέση μετο είδος των σωματιδίων (τα μόνα χαρακτηριστικάπου «διατηρεί στη μνήμη» η μαύρη τρύπα είναι ημάζα και το φορτίο της απορροφημένης ύλης).Επομένως, μια μαύρη τρύπα πρέπει ναχαρακτηρίζεται από μια ορισμένη εντροπία.Σύμφωνα με την κλασική γενική σχετικότητα, ούτεύλη ούτε πληροφορίες μπορούν να κινηθούν από τοεσωτερικό μιας μαύρης τρύπας προς έναν εξωτερικόπαρατηρητή. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιοςνα πάρει δείγμα του υλικού της ή να δεχτεί τηνανάκλαση από μια φωτεινή πηγή ούτε να πάρειπληροφορίες για το υλικό από το οποίο αποτελείταιη μαύρη τρύπα. Αυτό σημαίνει ότι στις μαύρεςτρύπες έχουμε απώλεια πληροφορίας σε σχέση μετο είδος των σωματιδίων (τα μόνα χαρακτηριστικάπου «διατηρεί στη μνήμη» η μαύρη τρύπα είναι ημάζα και το φορτίο της απορροφημένης ύλης).Επομένως, μια μαύρη τρύπα πρέπει ναχαρακτηρίζεται από μια ορισμένη εντροπία.
Σχηματισμός
Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται απότην Γενική θεωρία της Σχετικότηταςη οποίαόχι μόνο λέει ότι οι μαύρες τρύπες (ή αλλιώςμελανές οπές) μπορούν να υπάρξουν, αλλάπροβλέπει ότι σχηματίζονται στη φύσηοποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε έναδεδομένο χώρο επαρκής ποσότητα μάζας,μέσω της διαδικασίας που καλείται βαρυτικήκατάρρευσηΌσο η μάζα μέσα σε μίασυγκεκριμένη περιοχή μεγαλώνει, η δύναμητης βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρή.Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται απότην Γενική θεωρία της Σχετικότηταςη οποίαόχι μόνο λέει ότι οι μαύρες τρύπες (ή αλλιώςμελανές οπές) μπορούν να υπάρξουν, αλλάπροβλέπει ότι σχηματίζονται στη φύσηοποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε έναδεδομένο χώρο επαρκής ποσότητα μάζας,μέσω της διαδικασίας που καλείται βαρυτικήκατάρρευσηΌσο η μάζα μέσα σε μίασυγκεκριμένη περιοχή μεγαλώνει, η δύναμητης βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρή.
THE END!!!

Βασίλης Γ. Δεμένεγας
Ιωάννα Παούρη