Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα Δια βίου μάθησης
ERASMUS MUNDUS
TEMPUS
Ευρωπαϊκά Προγράμματα  για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό
και τα οπτικοακουστικά
media_mini.gif
culture.jpg
citizens.jpg
youth.jpg
 
Προγράμματα Δια βίου Μάθησης
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Τομεακά προγράμματα
Comenius για σχολεία
ERASMUS για την Ανώτερη Εκπαίδευση
Leonardo da Vinci για την  εκπαίδευση και κατάρτιση
Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων
       Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Εγκάρσια προγράμματα
Πολιτικής συνεργασίας και καινοτομίας
Εκμάθησης Γλωσσών
ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας)
Διάχυσης και επικοινωνίας
Jean Monnet για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Προγράμματα Δια βίου Μάθησης
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τηβελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών τωνφοιτητών από τρίτες χώρες.Δράση 1: Κοινά Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματαΔράση 2: Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων ΤριτοβάθμιαςΕκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χώρων (πρώην externalcooperation window).Δράση 3: Δράσεις προώθησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τηβελτίωση και ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών τωνφοιτητών από τρίτες χώρες.Δράση 1: Κοινά Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματαΔράση 2: Συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων ΤριτοβάθμιαςΕκπαίδευσης της ΕΕ και των τρίτων χώρων (πρώην externalcooperation window).Δράση 3: Δράσεις προώθησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ERASMUS MUNDUS
education01.jpg
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Για να συμβάλει προς την κατεύθυνση τη συνεργασίαςμεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και ιδρυμάτωντης γειτονικής περιοχής στο τομέα της ανάπτυξης τηςτριτοβάθμιας εκπαίδευσης.- Joint projects- Structural projects
Για να συμβάλει προς την κατεύθυνση τη συνεργασίαςμεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και ιδρυμάτωντης γειτονικής περιοχής στο τομέα της ανάπτυξης τηςτριτοβάθμιας εκπαίδευσης.- Joint projects- Structural projects
TEMPUS
tempus.jpg
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Media
Το πρόγραμμα έχει στόχο:
-να ισχυροποιήσει τον οπτικοακουστικού τομέα, επιχορηγώντας ταινίεςπου προωθούν τον ευρωπαϊκό πολιτισμόνα αυξήσει την κινητικότητα των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργωνκαι καλλιτεχνών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκούοπτικοακουστικού τομέα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στηχρηματοδότηση και την προώθηση της χρήσης των ψηφιακώντεχνολογιών
media.jpg
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Culture
Στόχοι:
- ενθάρρυνση της διακρατικής κινητικότητας των εργαζομένωνστον τομέα του πολιτισμού·
− ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας των πολιτιστικών καικαλλιτεχνικών έργων και προϊόντων·
− ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.
3 σκέλη του προγράμματος
-Στήριξη σχεδίων για πολιτιστικές δράσεις (για συνεργασίες,λογοτεχνικές μεταφράσεις, ευρωπαϊκά πολιτιστικά φεστιβάλ)
Στήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον πολιτιστικό τομέα
Στήριξη εργασιών ανάλυσης καθώς και συλλογής και διάδοσης
πληροφοριών και μεγιστοποίησης της επίδρασης των σχεδίωνστον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας (έρευνα, οργάνωσηβάσης πληροφοριών)
culture2.jpg
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Europe for Citizens
Στόχος του προγράμματος:
 να εστιάζει στους πολίτες και να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για βελτίωσητης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόμηση της Ευρώπης
 να αναπτύξει ένα εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με:
την ευρωπαϊκή εθνικότητα
 τη δημοκρατία
 τις αξίες που μοιράζονται οι ευρωπαίοι πολίτες
 τις κοινές πτυχές της ιστορίας τους
Μέτρο Αδελφοποίηση πόλεων
Μέτρο -Σχέδια πολιτών και μέτρα υποστήριξης
Μέτρο 3- Στήριξη οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
Μέτρο 4- σεβασμό της μνήμης των θυμάτων του ναζισμού ή τουσταλινισμού
citizenship2.jpg
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
Youth in Action
Προώθηση της ιδιότητας των νέων ως ενεργών πολιτών γενικά και ως ευρωπαίων πολιτώνειδικότερα.
Ανάπτυξη της αλληλεγγύης και προαγωγή της ανεκτικότητας μεταξύ των νέων, ειδικότεραπροκειμένου να ενθαρρύνεται η κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων από διάφορες χώρες.
Συμβολή στην ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων υποστήριξης για νεανικέςδραστηριότητες και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στοντομέα της νεολαίας.
Προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.
5 Δράσεις
Νάτια Καραγιάννη
Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων
ΥΕΔΣ