plates
plates
1
1
2
3
4
4
3
5
1. Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών(Ωκεάνιος με ωκεάνιο φλοιό)
image014
animvideo4
Τα όρια σύγκλισης λιθοσφαιρικών πλακώνείναι ζώνες, που στην γενική περίπτωση, κατάμήκος τους το μέτωπο της μιας πλάκαςεφιππεύει την άλλη με την κάτω πλάκα νακαταδύεται (υποβυθίζεται) προς τον μανδύαγια αρκετά χιλιόμετρα μέχρι να απορροφηθείαπό αυτόν. Όταν ο φλοιός και των δύοσυγκρουόμενων πλακών είναι ωκεάνιος τότεο μηχανισμός αυτός δημιουργεί ηφαιστειακάνησιωτικά τόξα τάφρους σε μεγάλα βάθη τηςθάλασσας, επιφανειακούς και βαθείςσεισμούς.
2. Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών(Ηπειρωτικός με ηπειρωτικό φλοιό)
3
animvideo3
Στην ειδική περίπτωση που έχουμε σύγκλισημεταξύ δύο ηπειρωτικών ορίων, επειδή ο«ελαφρύς» ηπειρωτικός φλοιός δεν μπορεί ναβυθιστεί μέσα στον μανδύα όπως ο ωκεάνιος,έχουμε θραύση και πτύχωση των πετρωμάτωνκαι ανύψωση μεγάλων οροσειρών(Παράδειγμα τα Ιμαλάια στην σύγκλιση τηςΙνδικής με την Ευρασιατική πλάκα – Ηορογένεση αυτή άρχισε πριν 25 εκ. χρόνια -Εικόνα άνω)
image012
sa
3. Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών(Ηπειρωτικός με ωκεάνιο φλοιό)(Σύγκλιση πλακών στον Ελληνικό χώρο)
Ο μηχανισμός σύγκλισης λιθοσφαιρικών πλακών εδώδημιουργεί τάφρους σε μεγάλα βάθη της θάλασσας,επιφανειακούς και βαθείς σεισμούς, ηφαιστειότητααλλά ακόμα και παρακείμενες οροσειρές (πχ. Άνδεις).
Το πρότυπο αυτό ακολουθεί και η σύγκλιση τηςΑφρικανικής πλάκας με την πλάκα του Αιγαίου πουδημιουργεί και την μεγάλη σεισμικότητα πουπαρουσιάζει η Ελλάδα.
Περισσότερα για την σύγκλιση των λιθοσφαιρικώνπλακών στον Ελληνικό χώρο
Περισσότερα για το ηφαιστειακό τόξο της Ελλάδας
 
PN_W_19
Αν παρατηρήσουμε τον ανάγλυφοχάρτη της εικόνας δίπλα μπορούμεεύκολα να διαπιστώσουμε την ύπαρξημιας τεράστιας τάφρου με την μορφήτόξου που περιβάλει τα νότια καιδυτικά σύνορα του Ελληνικού χώρου.Η τάφρος αυτή είναι αποτέλεσμα τηςσύγκλισης δύο λιθοσφαιρικών πλακώνστο σημείο αυτό, της Ευρασιατικής καιτης Αφρικανικής. Στο νότιο τμήμα τουΑιγαίου παρατηρείται σύγκλιση μεδιεύθυνση Βορρά – Νότου με ταχύτητα1 εκ. το χρόνο. Επειδή όμως το Αιγαίοκινείται και αυτό με κατεύθυνσηΝοτιοδυτική με περίπου 4.5 εκ./χρόνοτο σύστημα γίνεται πιο πολύπλοκο. ΤοΑιγαίο έτσι θεωρείται ότι από μόνο τουαποτελεί μια «μικροπλάκα» η οποίασυνορεύει με άλλες δύο«μικροπλάκες» την πλάκα τηςΑνατολίας και την πλάκα τηςΑδριατικής (Απουλία). Η κίνηση τηςπλάκα της Ανατολίας επηρεάζει άμεσατον ελληνικό χώρο.
hellas_arc
Σύγκλιση λιθοσφαιρικών πλακών στονΕλληνικό χώρο
profile
ΚΡΗΤΗ
Ανώτερος Μανδύας της πλάκας τουΑιγαίου
Ανώτερος Μανδύας τηςυποβυθιζόμενης πλάκας
Ωκεάνιος φλοιός τηςυποβυθιζόμενης Αφρικανικήςπλάκας
Ηπειρωτικός Φλοιός
Αιγαίο Πέλαγος
Η σύγκλιση των λιθοσφαιρικώνπλακών στην περιοχή του Αιγαίουόπως έχει χαρτογραφηθεί απόγεωφυσικές μελέτες. Η τομή ξεκινάαπό την Σαντορίνη και κατευθύνεταιπρος την Μεσόγειο.
Στην Ελλάδα ιδιαίτερα έντονηηφαιστειακή δράση είχαμε στογεωλογικό παρελθόν μόνο κατάμήκος του Ελληνικούηφαιστειακού τόξου. Τοηφαιστειακό τόξοδημιουργήθηκε και αυτόεξαιτίας της σύγκλισης των δύολιθοσφαιρικών πλακών στηνπεριοχή του Αιγαίου.Περιλαμβάνει τα ηφαίστεια στοΣουσάκι, στα Μέθανα, στηΣαντορίνη, στη Μήλο και στη.Νίσυρο. Κατά τους ιστορικούςχρόνους πραγματοποιήθηκανεκρήξεις μόνο στα τρία εξαυτών, στην Σαντορίνη, στηΝίσυρο και στα Μέθανα(ενεργά ηφαίστεια).
hf
Ηφαιστειακό τόξο στην Ελλάδα
4. Απόκλιση λιθοσφαιρικών πλακών(Μεσοωκεάνιες ράχες)
animvideo1
PN_W_14
Τα όρια απόκλισης λιθοσφαιρικών πλακών είναι γνωστά και ως μεσοωκεάνιες ράχες. Οι πλάκεςπου απομακρύνονται αργά μεταξύ τους, με αντίθετες κατευθύνσεις, επιτρέπουν στο μάγμα ναεξέρχεται και να στερεοποιείται με τρόπο που να αυξάνεται ο ωκεάνιος φλοιός.
Η πλέον γνωστή περίπτωση μεσοωκεάνιας ράχης είναι αυτής του Ατλαντικού ωκεανού πουδιακρίνεται στην εικόνα.
5. Ρήγματα μετασχηματισμού
animvideo2
tf
Τα ρήγματα μετασχηματισμού είναι όρια κατά μήκος τωνοποίων οι πλάκες ολισθαίνουν μεταξύ τους χωρίς δημιουργία ήκαταστροφή λιθόσφαιρας. Στην Εικόνα (άνω αριστερά) και στοβίντεο παρουσιάζεται η μορφή τέτοιων ορίων. Από τηνοριζόντια σχετική μετακίνηση των πλακών δημιουργούνταιεπιφανειακοί σεισμοί. Το γνωστό ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στηνΚαλιφόρνια είναι ένα τέτοιο παράδειγμα (Εικόνα κάτω). Ηεπαφή χαρακτηρίζεται από διαφορετικές γεωλογικές συνθήκεςεκατέρωθεν αυτής και από ισχυρότατους επιφανειακούςσεισμούς όπως αυτός που κατέστρεψε τον Άγιο Φραγκίσκοτων ΗΠΑ το 1906.
san_andreas