ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (α)
SY01265_
Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του  ατομικούτους αριθμού. (Περιοδικός νόμος του Moseley)
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
1.6.TIF
http://www.webarts.com.cy/blog/images/stories/diseno-web-01.jpg
Ανοίξτε μερικούς απότους ωραιότερουςπεριοδικούς πίνακες
http://1.bp.blogspot.com/_i7EQ-uClwzU/TMbVAsQ7hsI/AAAAAAAAAGM/s1E27iaHsYI/s1600/mendeleev.jpg
Ο Ρώσος  Μεντελέγιεφ θεωρείται οθεμελιωτής του Περιοδικού Πίνακα
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (β)
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
SY01265_
Τα χημικά στοιχεία κατατάσσονται στον Π.Π. με βάση την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗΤΟΥΣ ΔΟΜΗ.  Συγκεκριμένα:
   1 Η διαδοχική τους κατάταξη ακολουθεί την αύξηση του ατομικού τους αριθμού (Ζ).
    Ο αριθμός των στιβάδων στις οποίες διαθέτει ένα στοιχείο ηλεκτρόνια , καθορίζειτον αριθμό της ΠΕΡΙΟΔΟΥ στην οποία ανήκει το στοιχείο. Π.χ. Στοιχείο μεηλεκτρόνια στις 4 πρώτες στιβάδες θα ανήκει στην 4η περίοδο. (Επομένως ο κύριοςκβαντικός αριθμός της εξωτερικής στιβάδας του στοιχείου συμπίπτει με την περίοδό του)
    Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας  καθορίζει τον αριθμό της(κύριας ή Α) ΟΜΑΔΑΣ του στοιχείου. Π.χ. όλα τα στοιχεία της 2ης ομάδας φέρουν 2ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα.
Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ αποτελείται από 7 οριζόντιες γραμμές (ΠΕΡΙΟΔΟΙ) καιαπό 18 κατακόρυφες στήλες (ΟΜΑΔΕΣ) (βλέπε περιοδικό πίνακα στην τελευταίασελίδα της ενότητας αυτής)
SY01265_
1.Στο κενό Π.Π. που ακολουθεί νατοποθετήσετε τα στοιχεία Χ – Ξ, στησωστή θέση:
Α) Το στοιχείο 7Χ.
Β) Ψ,  της  5ης περιόδου  και 4ης ομάδας.
Γ) Ζ, στοιχείο της 3ης περιόδου και της VAομάδας.
Δ) Κ, Στοιχείο  με τα ηλεκτρόνια σθένουςτου σε στιβάδα Μ καισυμπληρωμένη την εξωτερική τουστιβάδα.
Ε) Λ, πρώτο στοιχείο του τομέα p.
Στ) Μ,  στοιχείο του τομέα  με μονήρηηλεκτρόνια και κύριο κβαντικόαριθμό της στιβάδας σθένους ίσο με5
Ζ) Ξ, με ηλεκτρονιακή δομή 1s2 2s2 2p4 .
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
Ανάλογα με τον τύπο τηςυποστιβάδας (s, p, d, f) στηνοποία τοποθετήθηκε τοτελευταίο ηλεκτρόνιο τουστοιχείου σύμφωνα με την αρχήτης ελάχιστης ενέργειας, ταστοιχεία εντάσσονται  σε 4τομείς, τους s, p, d  και f .
Π.χ. Ο 26Fe με ηλεκτρονιακήδομή:1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p6, 4s2 ,3d6 , θα ανήκει στον τομέα d
msotw9_temp0
          Το Ήλιο αν και έχει δομή 1s2  και ανήκει στον τομέα  λόγω τωνιδιοτήτων του εντάσσεται στην ομάδα των ευγενών αερίων (18η .
1.5.jpg
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (γ)
SY01265_
SY01265_
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παραπλήσιες χημικές ιδιότητες.
Π.χ. Το 11Na χημικά συγγενεύει περισσότερο με το 37Rb παρά με τον 15P με τον οποίοανήκει στην ίδια περίοδο.
Το μέγεθος των ατόμων αυξάνει με τον Ζ στην ίδια ομάδα, διότικαταλαμβάνονται νέα στιβάδες από ηλεκτρόνια,  ενώ ελαττώνεται στην ίδιαπερίοδο, λόγω αύξησης του δραστικού πυρηνικού φορτίου και μεγαλύτερηςέλξης των ηλεκτρονίων  της εξωτερικής στιβάδας..
Π.χ. Το 11Na έχει μικρότερη ακτίνα από το 37Rb της ίδιας ομάδας , και μεγαλύτερηαπό τον 15P με τον οποίο ανήκει στην ίδια περίοδο.
msotw9_temp0
Οι ατομικές ακτίνες των ΘΕΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ (ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ) είναιMIΚΡΟΤΕΡΕΣ από τις ακτίνες των αντιστοίχων ατόμων .
Π.χ. 11Na+<11Na
Οι ατομικές ακτίνες των ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ (ΑΝΙΟΝΤΩΝ)είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ από τις ακτίνες των αντιστοίχων ατόμων .
Π.χ. 17Cl->17Cl
Μεταξύ ισοηλεκτρονιακών ιόντων μικρότερη ατομική ακτίνα έχειαυτό με το μεγαλύτερο φορτίο πυρήνα, δηλαδή ατομικό αριθμό.
Π.χ. 9F-<8O2-
Μεταξύ ατόμου Α και ισοηλεκτρονιακού ανιόντος Βχ- , το ανιόν έχειμεγαλύτερη ατομική ακτίνα
Π.χ. 10Νe<8O2-
Μεταξύ ατόμου Α και ισοηλεκτρονιακού κατιόντος Βχ+ , το άτομο έχειμεγαλύτερη ατομική ακτίνα
Π.χ. 10Νe>11Να+
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
2Να συγκρίνετε μεταξύ τους ως προςτο μέγεθος τα εξής άτομα ή ιόντα:
Α) 38Sr και 20Ca
Β) 22Ti και 20Ca
Γ) 20Ca και 20Ca2+
Δ) 19και 18Ar
Ε) 17Cl και 17Cl-
Στ) 17Cl- και 18Ar
Ζ 17Cl- και 19K+.
Δηλαδή, μεταξύΙΣΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ δομικώνμονάδων, μικρότερο μέγεθος έχειεκείνη που έχει μεγαλύτεροπυρηνικό φορτίο (ατομικόαριθμό),ενώ μεταξύ δομικώνμονάδων με ίδιο πυρηνικό φορτίομεγαλύτερο μέγεθος έχει αυτό πουέχει περισσότερα ηλεκτρόνια.
j0398001
j0398001
j0398001
j0398001
j0398001
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (δ)
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
3.Στο κενό Π.Π. που ακολουθεί νατοποθετήσετε τα στοιχεία Χ – Ν,στη σωστή θέση:
Α) Στοιχείο Χ του οποίου ο ατομικόςαριθμός διαφέρει κατά ένα από τοστοιχείο 12Mg και ανήκει σεδιαφορετικό τομέα από αυτό.
Β) Αλογόνο Ψ με την μικρότερη ατομικήακτίνα.
Γ) Ζ, στοιχείο μετάπτωσης με τονμικρότερο ατομικό αριθμό.
Δ) Κ,  στοιχείο τομέα με εξωτερικήστιβάδα την Ν και την μικρότερηατομική ακτίνα.
Ε) Λ, πρώτο στοιχείο του τομέα p.
Στ) Μ, το βαρύτερο αλκάλιο.
Ζ) Ν, η ελαφρύτερη αλκαλική γαία..
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
SY01265_
msotw9_temp0
ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ Π.Π.
ΑΛΚΑΛΙΑ: 1η ομάδα, έχουν εξωτερική ηλεκτρονιακή δομή ns1 . (Εξαίρεση αποτελείτο Υδρογόνο που δεν είναι αλκάλιο)
ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΓΑΙΕΣ: 2η ομάδα, έχουν εξωτερική ηλεκτρονιακή δομή ns2 .
ΑΛΟΓΟΝΑ: 17η ομάδα, έχουν εξωτερική ηλεκτρονιακή δομή np5 και 7 ηλεκτρόνιασθένους.
ΑΔΡΑΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΕΥΓΕΝΗ ΑΕΡΙΑ: 18η ομάδα, έχουν εξωτερικήηλεκτρονιακή δομή np6  (Το He έχει δομή 1s2και  συμπληρωμένη στιβάδα σθένους.
Τα στοιχεία του τομέα d χαρακτηρίζονται ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ και έχουνδομή (n-1)dx, ns2
Στοιχεία των τομέων (με εξαίρεση το Η), και f είναι μέταλλα.
Στοιχεία του τομέα p είναι κυρίως αμέταλλα αν και υπάρχουν και αρκετά μέταλλα.
Όλα τα στοιχεία του τομέα θεωρούνται στοιχεία της τρίτης ομάδας
SY01265_
Το 57La και το 71Lu με ασυμπλήρωτη την 5υποστιβάδα ανήκουν στοντομέα και όχι στον f, λόγω όμως των ιδιοτήτων τους θεωρούνταιΛανθανίδες
j0398001
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ε)
SY01265_
ΕΝΕΡΓΕΙΑ(πρώτου) ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ(Εi1)ελάχιστη ενέργεια πουαπαιτείται για την πλήρη απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ελεύθεροάτομο, που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση και σε αέρια φάση.
4.Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες(Λ) οι προτάσεις που ακολουθούν;
Α) Το 17Cl έχει μεγαλύτερη ενέργειαιοντισμού από το 9              
Β) Όσο μικρότερη ακτίνα έχει συνήθως,ένα μέταλλο , τόσο μικρότερηενέργεια ιοντισμού θα έχει.
Γ) Η αντίδραση Σ+(g) + e-  -> Σ(g)είναι ενδόθερμη.
Δ) Στοιχεία με μικρή ενέργειαιοντισμού θα έχουν μεγάληηλεκτροθετικότητα.
5.Να γράψετε τηνηλεκτρονική δομή στοιχείου Βπου είναι στην ίδια ομάδα με το37Α αλλά έχει μεγαλύτερηενέργεια ιοντισμού από αυτό.
…………………………………
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥEi
1)Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ:  Όσομεγαλώνει η ατομική ακτίνα τόσοελαττώνεται η Ei (Γιατί;)
2)TO ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ: Όσοαυξάνει το πυρηνικό φορτίο (άρα το Ζ),τόσο αυξάνεται η Εi.(Γιατί;)
3)ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ:Όσα περισσότερα ηλεκτρόνιαπαρεμβάλλονται μεταξύ πυρήνα καιηλεκτρονίου εξωτερικής στιβάδας, τόσομειώνεται η Εi (Γιατί;)
                 * Ο ιοντισμός προφανώς είναι ενδόθερμοφαινόμενο, δηλαδή η Εi1=ΔΗ>0
                        Σ(g)    Σ+ (g)  +  e-ΔΗ>0
*  Η ενέργεια δεύτερου ιοντισμού είναι μεγαλύτερηαπό την ενέργεια πρώτου ιοντισμού. (Γιατί;)
                 * Τα ΜΕΤΑΛΛΑ έχουν σχετικά μικρές ενέργειες ιοντισμού, άρα εύκολααποβάλλουν ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε θετικά ιόντα (κατιόντα)
*  Η τάση αποβολής ηλεκτρονίων χαρακτηρίζεται ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ταμέταλλα είναι ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
msotw9_temp0
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
1.9.jpg
j0398001
j0398001
Πως μεταβάλλεται η ενέργεια πρώτουιοντισμού;  Όπως δείχνει ο ανωτέρωπίνακας στην ίδια περίοδο αυξάνεται με τονΖ , ενώ στην ίδια ομάδα  μειώνεταιαυξανόμενου του Ζ.   (Σχόλιο στο τέλος τηςενότητας)
            Όταν ένα στοιχείο μετάαπό την αποβολή ενός ήπερισσοτέρων ηλεκτρονίων ,αποκτά ΔΟΜΗ ΕΥΓΕΝΟΥΣΑΕΡΙΟΥ , τότε η Ε για τηναποβολή του επόμενουηλεκτρονίου είναι ιδιαίτεραΥΨΗΛΗ
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (στ)
SY01265_
SY01265_
6.Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες(Λ) οι προτάσεις πουακολουθούν;
Α) Το 55Cs είναι ηλεκτροθετικότερο απότο 37Rb .
Β) Το πρώτο στοιχείο κάθε περιόδουείναι ηλεκτραρνητικότερο απόόλα τα υπόλοιπα στοιχεία τηςπεριόδου. 
7.Συμπληρώστε τον τομέα, τηνομάδα και την περίοδο στηνοποία ανήκουν στοιχεία με τιςπαρακάτω ηλεκτρονιακές δομές:
Α: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 .
B:[Xe] 4f14 5d2 6s2 .
AΤομέας:…, Ομάδα:…., Περίοδος:….
Β: Τομέας:…, Ομάδα:…., Περίοδος:….
7Α. Να γραφείο η ηλεκτρονιακή δομήευγενούς αερίου της 4ηςπεριόδου.
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
Μόλις ένα στοιχείο δεχθεί κατά την αρχή της ηλεκτρονιακής δόμησης, ηλεκτρόνιο σευποστιβάδα ns (n ο κύριος κβαντικός αριθμός), τότε αποτελεί το πρώτο στοιχείο της n-στης περιόδου. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί με ευγενές αέριο.
Π.χ. Το πρώτο στοιχείο της 4ης περιόδου έχει ηλεκτρονιακή δομή:1s2, 2s2, 2p6, 3s2 3p6, 4s1
Η ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ αυξάνεται με τον Ζ στην στην ίδια ομάδα καιελαττώνεται στην ίδια περίοδο
Η ΗΛΕΚΤΡΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ δηλαδή η τάση πρόσληψης ηλεκτρονίουμεταβάλλεται κατά αντίστροφο προς την ηλεκτροθετικότητα τρόπο.
Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ακολουθεί τις μεταβολές τηςηλεκτροθετικότητας
msotw9_temp0
SY01265_
msotw9_temp0
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
C:\Users\ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ\Desktop\Χωρίς τίτλο.jpg
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ζ)
SY01265_
8.Είναι σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ)οι προτάσεις που ακολουθούν;
Α) Το 20Ca  σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις. 
Β) Το 27Co σχηματίζει σύμπλοκα ιόντα.    
9.Ποια από τα παρακάτω στοιχεία είναιστοιχεία μετάπτωσης;
Α: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 .
B:[Xe] 4f14 6S25d2 .
Γ: Είναι παραμαγνητικό μέταλλο.
Δ: Στοιχείο της 5ης ομάδας και 6ης περιόδου.
Α:….., Β:….., Γ:….., Δ:…….
10.Συμπληρώστε τον πίνακα:
Στοιχείο   Ομάδα     Περίοδος     Τομέας
38Sr          ………     ………         ……..
30Zn          ………     ………         ……..
53I          ………     ………         ……..
36Kr          ………     ………         ……..
11.Να γραφεί η ηλεκτρονιακή δομή του30Zn2+ .
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΉ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:
1)Στοιχεία με ηλεκτρονιακή δομή …..nsx, ανήκουν στην ομάδα χ.
2)Στοιχεία με ηλεκτρονιακή δομή …..ndx, ανήκουν στην ομάδα χ+2.
3)Στοιχεία με ηλεκτρονιακή δομή …..npx, ανήκουν στην ομάδα χ+12.
Π.χ. στοιχείο με ηλεκτρονιακή δομή 1s2 , 2s2 , 2p6 , 3s2 , 3p5 θα ανήκει στην ομάδα(5+12)=17
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ χαρακτηρίζονται τα στοιχεία του τομέα d του Π.Π.
SY01265_
ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ:
* Έχουν μεταλλικό χαρακτήρα
* Έχουν πολλούς αριθμούς οξείδωσης
* Είναι παραμαγνητικά
* Σχηματίζουν σύμπλοκα ιόντα
* Σχηματίζουν έγχρωμες ενώσεις
* Καταλύουν πολλές χημικές αντιδράσεις.
          Επειδή η δομές dκαι d10 εμφανίζουν μεγάλη σταθερότητα, το 24Crαντί να έχει δομή [Ar], 3d4 , 4s2 , έχει δομή [Ar], 3d5 , 4s1
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
          Παραμαγνητικές είναιοι ουσίες που έλκονται σεμαγνητικό πεδίο. Τα άτοματων ουσιών αυτών περιέχουνένα ή περισσότερα μονήρηηλεκτρόνια
          Στοιχεία της 12ης ομάδας ,(Zn, Cd, Hg) επειδή έχουνσυμπληρωμένες τις dυποστιβάδες τους, δενθεωρούνται  στοιχείαμετάπτωσης.
j0398001
j0398001
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (η)
SY01265_
12.To Ca ανήκει στην 2η ομάδα καιτην 4η περίοδο, ενώ το Ge  στην4η περίοδο και 14η ομάδα.
α) Ποιο από τα δύο οξείδια θαέχει μεγαλύτερο σημείο ζέσεως;
β) Ποιο από τα δύο οξείδια θα
εμφανίζει  βασικότερο χαρακτήρα;
13. Να συγκρίνετε τα σημεία βρασμούτων οξειδίων του Mg (z=12) καιCa (z=20)
14.Το ΑOH είναι επαμφοτερίζονυδροξείδιο. Να γραφούν οιεξισώσεις διάστασης, ή ιοντισμούτου:
α) Σαν ασθενούς οξέος:
β) Σαν ισχυρής βάσης:
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
SY01265_
 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣΜΟΡΦΗΣ  Χ-Ο-Η
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΧΛΩΡΙΔΙΑ  ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3ηςπεριόδου
Για το δεσμό Μδ+ - Αδ- ισχύουν τα εξής:
Όσο μεγαλώνει η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας των Μ και Α (),
Τόσο ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  η ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ του δεσμού,
Τόσο ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ  ο ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ της ένωσης ΜχΑψ ,
Άρα τόσο αυξάνεται το σημείο ζέσεως της ένωσης.
                             Υπενθυμίζεται ότι ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ είναι ΙΟΝΤΙΚΕΣενώσεις, και ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ ΒΑΣΕΩΝ.
Π.χ. Να2Ο  +  ΗΟΗ  ->  2 ΝαΟΗ -> 2 Να+  +  2 ΟΗ- .
ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ είναι ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΕΣ ενώσεις, και ΑΝΥΔΡΙΤΕΣΟΞΕΩΝ.
Π.χ. SO3  +  ΗΟΗ  ->  H2SO4 -> 2 H+  +  SO42- .
msotw9_temp0
msotw9_temp0
msotw9_temp0
BD04924_
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
j0398001
ΧΗΜΕΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΦ.1 (Β): ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (θ)
                        Λεωνίδα Τζιανουδάκη
ΣΧΟΛΙΟ: Η μεταβολή της ενέργειας πρώτου  ιοντισμού ενώ μεταξύ στοιχείων ίδιας ομάδας  είναι ομαλή  και μειώνεταιαυξανόμενου του z, δεν είναι ομαλή μέσα στην ίδια περίοδο. Σε γενικές γραμμές αυξάνεται από τα αλκάλια προς τα ευγενή αέρια,δηλαδή  αυξάνεται αυξανόμενου του δραστικού πυρηνικού φορτίου και είναι λογικό λόγω των ισχυρότερων  πυρηνικών έλξεωνστα ηλεκτρόνια και λόγω του μικρότερου μεγέθους του ατόμου. Από την γενική αυτή τάση παρατηρούνται  μικρές αποκλίσεις  καισυγκεκριμένα:
Α) Τα στοιχεία της ΙΙΙΑ ομάδας  (δομή  …ns2 np1έχουν μικρότερη Ei  από τα στοιχεία της  ΙΙΑ  της ίδιας περιόδου (  δομή …ns2) ,διότι προφανώς το ηλεκτρόνιο του τροχιακού  απομακρύνεται ευκολότερα από το ηλεκτρόνιο του τροχιακού s.
B)  Επίσης στοιχεία της ομάδας  VIA  (δομή  …ns2 np4 ) έχουν μικρότερη ενέργεια ιοντισμού από στοιχεία της ομάδας VA , τηςίδιας πάντα περιόδου, (δομή  …ns2 np3) Αυτό σημαίνει ότι  ημισυμπληρωμένες δομές p3 έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα  σε σχέσημε δομές p4, διότι είναι ευκολότερο να αποσπασθεί ηλεκτρόνιο από διπλά κατηλειμμένο τροχιακό λόγω ηλεκτρονιακώναπώσεων.
j0398001
C:\Users\ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ\Desktop\διαγραμμα.jpg