ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ
Χωρίζονται σε 2 κατηγορίεςΧωρίζονται σε 2 κατηγορίες
Α.   ΡΑΧΙΑΙΟΙΑ.   ΡΑΧΙΑΙΟΙ
1.ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ1.ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ
          ΈΚΦΥΣΗ:          ΈΚΦΥΣΗ:
ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ:ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥΕΚΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ(2ΗΚΑΙ ΆΠΩ Ή ΟΝΥΧΟΦΟΡΟ ΦΑΛΑΓΓΑ (3ΗΤΟΥ2ΟΥ,3ΟΥ4ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥΕΚΤΕΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ(2ΗΚΑΙ ΆΠΩ Ή ΟΝΥΧΟΦΟΡΟ ΦΑΛΑΓΓΑ (3ΗΤΟΥ2ΟΥ,3ΟΥ4ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
2.ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ2.ΒΡΑΧΥΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ
         ΈΚΦΥΣΗ:         ΈΚΦΥΣΗ:
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΑΧΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΤΟΥΣΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣΠΤΕΡΝΑΣΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΡΑΧΥ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑ ΤΟΥΣΔΑΚΤΥΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣΠΤΕΡΝΑΣ
         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:         ΚΑΤΑΦΥΣΗ:
ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ (1ΗΣ)ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ (1ΗΣ)ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ Ν.(ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ Ν.ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΘΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Ο5 Ι1 Ι2 Ι3ΝΩΤΙΑΙΩΝ Ν.)ΝΕΥΡΩΣΗ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ Ν.(ΚΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΟΝΙΑΙΟΥ Ν.ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥ ΙΕΡΟΥΠΛΕΓΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΣΘΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Ο5 Ι1 Ι2 Ι3ΝΩΤΙΑΙΩΝ Ν.)
ΡΑΧΙΑΙΟΙ ΜΥΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ
ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ
            Β.   ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε ομάδες            Β.   ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε ομάδες
Β1. ΈΞΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ ΗΠΕΡΟΝΙΑΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟ)Β1. ΈΞΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ ΗΠΕΡΟΝΙΑΙΟ-ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟ)
1.ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ  ΔΑΚΤΥΛΟΥ1.ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ  ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΈΚΦΥΣΗ: ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣΈΚΦΥΣΗ: ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥ
2.ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ2.ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
           (κάτω από τον απαγωγό)           (κάτω από τον απαγωγό)
ΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ) 5ουΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΠΕΡΟΝΙΑΙΟ) 5ουΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
3.ΒΡΑΧΥΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ3.ΒΡΑΧΥΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥΈΚΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΙΚΡΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΧΕΙΛΟΥΣΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.,ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥΝ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  (Ο5 Ι1, Ι2, Ι3 ΝΩΤΙΑΙΑ Ν.)ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩ ΧΕΙΛΟΥΣΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.,ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥΝ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΙΑΚΟ Ν. ΤΟΥΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  (Ο5 Ι1, Ι2, Ι3 ΝΩΤΙΑΙΑ Ν.)
  
ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ (1η στιβάδα)
ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ (2η στιβάδα)
ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ
Β. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΕΣΒ. ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΕΣ
Β2. ΜΕΣΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣΒ2. ΜΕΣΟΙ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
1. ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΕΣ (4)1. ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ ΜΥΕΣ (4)
            1Ος  ΚΑΙ  2Ος 3Ος ΚΑΙ 4Ος ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΗΣ            1Ος  ΚΑΙ  2Ος 3Ος ΚΑΙ 4Ος ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΗΣ
ΈΚΦΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝΈΚΦΥΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1Ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ΟΥ3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1Ης ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ΟΥ3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: 1Ος ΚΑΙ 2Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν)ΝΕΥΡΩΣΗ: 1Ος ΚΑΙ 2Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν)
ΝΕΥΡΩΣΗ: 3Ος ΚΑΙ 4Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.  (ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.)ΝΕΥΡΩΣΗ: 3Ος ΚΑΙ 4Ος ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.  (ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.)
2. ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ (7)2. ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ (7)
1.ΡΑΧΙΑΙΟΙ (4)1.ΡΑΧΙΑΙΟΙ (4)
ΈΚΦΥΣΗ: ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,  2ου 3ου,  4ουκαι 5ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥΈΚΦΥΣΗ: ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,  2ου 3ου,  4ουκαι 5ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ου 3ου ΚΑΙ 4ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ου 3ου ΚΑΙ 4ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
2.ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ (3)2.ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ (3)
ΈΚΦΥΣΗ:  ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥΈΚΦΥΣΗ:  ΜΕΣΟΣΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ 3ου 4ου ΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΕΙΣ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ 3ου 4ου ΚΑΙ 5ΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.ΝΕΥΡΩΣΗ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΝΕΥΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ Μ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΨΗΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ: ΟΙ ΕΛΜΙΝΘΟΕΙΔΕΙΣ Μ. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΜΨΗΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΦΑΛΑΓΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ.
ΟΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΝΩ ΟΙ ΡΑΧΙΑΙΟΙΑΠΑΓΩΓΗΟΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΕΣΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΝΩ ΟΙ ΡΑΧΙΑΙΟΙΑΠΑΓΩΓΗ
3.  ΒΡΑΧΥΣ  ΚΟΙΝΟΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ3.  ΒΡΑΧΥΣ  ΚΟΙΝΟΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΈΚΦΥΣΗ: ΠΤΕΡΝΑΈΚΦΥΣΗ: ΠΤΕΡΝΑ
 ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2ΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ΟΥ,3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥ ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 2ΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 2ΟΥ,3ΟΥ4ΟΥΚΑΙ 5ΟΥΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΝΗΜΙΑΟΥ Ν.)ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΝΗΜΙΑΟΥ Ν.)
4.  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟΣ4.  ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΈΚΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΕΞΩ ΚΕΦΑΛΗΚΑΙ ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗ)ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣΈΚΦΥΣΗ: ΈΞΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΕΞΩ ΚΕΦΑΛΗΚΑΙ ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗ)ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΤΕΡΝΑΣ
 ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΤΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΩΝ  ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΤΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΜΠΤΗΡΑ ΤΩΝ  ΔΑΚΤΥΛΩΝ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗΚΑΙ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.(ΈΞΩ  ΚΕΦΑΛΗ)ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν. (ΈΣΩ ΚΕΦΑΛΗΚΑΙ ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΚΟ Ν.(ΈΞΩ  ΚΕΦΑΛΗ)
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ (2η στιβάδα)
ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ
ΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑΜΥΕΣ TΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΑ
Β.   ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε ομάδεςΒ.   ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ: Χωρίζονται σε ομάδες
Β3. ΈΣΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ Η ΚΝΗΜΙΑΙΟ-ΜΕΓΑΛΟΣ  ΔΑΚΤΥΛΟΣ)Β3. ΈΣΩ ΜΥΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (ΈΣΩ ΧΕΙΛΟΣ Η ΚΝΗΜΙΑΙΟ-ΜΕΓΑΛΟΣ  ΔΑΚΤΥΛΟΣ)
1.ΒΡΑΧΥΣ  ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ1.ΒΡΑΧΥΣ  ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΈΚΦΥΣΗ: ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥΈΚΦΥΣΗ: ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ
                  ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ                  ΚΥΡΤΩΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ
                  1Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ                  1Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν  (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΆΔΟΣ     ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν  (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣΤΕΛΙΚΟΣ ΚΛΆΔΟΣ     ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.
2.ΒΡΑΧΥΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ2.ΒΡΑΧΥΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΈΚΦΥΣΗ: 1Ο ΚΑΙ 2Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ  ΤΑΡΣΟΥΈΚΦΥΣΗ: 1Ο ΚΑΙ 2Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ  ΤΑΡΣΟΥ
                   ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ                   ΣΚΑΦΟΕΙΔΕΣ 2ης  ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΑΡΣΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ  ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ ΚΑΙ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν.ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ ΚΑΙ ΈΣΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν.
3.ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ3.ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΈΚΦΥΣΗ: 3Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ  ΤΑΡΣΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΑΚΕΦΑΛΗ)ΈΚΦΥΣΗ: 3Ο ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ 3ης ΣΤΙΒΑΔΑΣ  ΤΑΡΣΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΑΚΕΦΑΛΗ)
                  2Ο ,3Ο ΚΑΙ 4Ο ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ (ΛΟΞΗ ΚΕΦΑΛΗ)                  2Ο ,3Ο ΚΑΙ 4Ο ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ (ΛΟΞΗ ΚΕΦΑΛΗ)
ΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥΚΑΤΑΦΥΣΗ: ΒΑΣΗ 1ης  ΦΑΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν. (ΜΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.ΝΕΥΡΩΣΗ: ΈΞΩ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟ Ν. (ΜΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ Ν.
ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ (1η στιβάδα)
ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΟΙ ΜΥΣ (1η στιβάδα)