ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: 3
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009
Ο Βυζαντινόςρυθμός ή«εγγεγραμμένοςσταυροειδής μετρούλο» είναι έναείδοςαρχιτεκτονικήςχριστιανικών ναών.Οι ναοί αυτού τουρυθμού κτίζονται σεσχήμα σταυρού μεκλίτη και φέρουνέναν ήπερισσότερουςτρούλους.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\church4.jpg
Εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη καιαργότερα σε ολόκληρο τον βυζαντινό κόσμο,ύστερα από μια περίοδο τριών περίπου αιώνωνμεταβατικής ναοδομίας, συνδυασμού θολωτήςτρίκλιτης βασιλικής με τη σταυρωτή τρουλαίαβασιλική (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ναόςτης Σκριπούς Βοιωτίας). Παρουσιάστηκε γιαπρώτη φορά το 880 στο περίφημοαυτοκρατορικό κτίσμα της "Νέας Εκκλησίας τουΠαλατίου" και εγκαινιάστηκε από τον Μ. Φώτιοστα χρόνια του Βασιλείου Α΄ (867-886).Ονομάστηκε Νέα Εκκλησία, διότι παρουσίαζεέναν καινούριο αρχιτεκτονικό τύπο.
       Η εκκλησία Καπνικαρέα στην Αθήνα αποτελείπαράδειγμα βυζαντινού ρυθμού.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\Athen_kirche.png
 
 
   Ο εγγεγραμμένοςσταυροειδής με τρούλοείναι οαντιπροσωπευτικόςβυζαντινός ρυθμός.Κύριο χαρακτηριστικόστοιχείο αυτού τουρυθμού είναι οσχηματισμός σταυρούεσωτερικά και εξωτερικάστο σχεδόν τετράγωνοκτίσμα, με τον έναν ήτους πέντε τρούλους. Ηδημιουργία κογχών στηβόρεια και νότια πλευράόχι μόνο αυξάνουν τονεσωτερικό χώρο, αλλάχαρίζουν παράλληλαομορφιά και χάρη.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\prodrom+%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%82.jpg
Υπάρχουν πάμπολλα δείγματα αυτού του ρυθμού,όπως η Γοργοεπίκοος (άγιος Ελευθέριος), άγιοιΘεόδωροι, η εκκλησία Καπνικαρέα, η Καισαριανήστην Αθήνα, η Παναγία των Χαλκαίων στηΘεσσαλονίκη, οι εκκλησίες του Μυστρά, κ.α.
Παναγία τωνΧαλκέων,ΘεσσαλονίκηΠαναγία τωνΧαλκέων,Θεσσαλονίκη
     Το τελειότερο δείγμα βασιλικής με τρούλο είναι ηΑγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. ‘Έργο δύομικρασιατών Ελλήνων αρχιτεκτόνων, του Ανθέμιου καιτου Ισίδωρου, κτίστηκε με εντολή του αυτοκράτοραΙουστινιανού με στόχο να επισκιάσει κάθεπροηγούμενο χριστιανικό κτίσμα. Στα εγκαίνια της το537, ο Ιουστινιανός αναφώνησε:’’Σε νίκησα Σολομών’’.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\sofia3.jpg
Παραλλαγή αυτού του ρυθμούείναι ο εγγεγραμμένοςοκτάγωνος ναός. Στηνπερίπτωση αυτή υπάρχειευμεγέθης τρούλος, ο οποίοςκαλύπτει ολόκληρη σχεδόν τηστέγη και ο οποίος δια οκτώσφαιρικών τριγώνωνστηρίζεται σε ισάριθμουςκίονες. Κύριο χαρακτηριστικόαυτού του τύπου είναι οπαραμερισμός των τεσσάρωνπεσσών ή κιόνων από τοκέντρο του ναού και ηδημιουργία ενιαίου άνετουχώρου στον κυρίως ναό.Αντιπροσωπευτικόπαράδειγμα ο ναός τηςΡώσικης Εκκλησίας τωνΑθηνών.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\11.jpg
     Εσωτερικά δενπαρουσιάζονται σημαντικέςαλλαγές καθότιο χριστιανικόςναός σε όλουςτους ρυθμούςπαραμένει οίδιος,χωρισμένος,στο ιερό Βήμα,τον κυρίως ναόκαι τονάρθηκα.Εκείνο πουάλλαξε στονβυζαντινόρυθμό ήταν ηεσωτερικήδιακόσμηση καικυρίως ηβυζαντινήζωγραφική.
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\119790639027307200.jpg
C:\Users\JORDAN\Downloads\Desktop\church4.jpg
ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΠΕ 02