Κοστολόγηση
http://www.ecb.int/euro/play/shared/img/euroschool/EuroCoin.jpg
Μάθημα 15
Κοστολόγηση μερίδας φαγητού
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο/η μαθητής/τρια να είναι ικανός/η να:
1.Ονομάζει τα στοιχεία κόστους και πωλήσεωνφαγητών και ποτών.
2.Ορίζει και να υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις τομεικτό κέρδος.
3.Λύει ασκήσεις εφαρμόζοντας την σχέση μεικτούκέρδους και κόστους τροφίμων
Στοιχεία κόστους: είναι το συνολικό κόστος τωντροφίμων και ποτών που παρασκευάζονται καιπωλούνται στους πελάτες  σε μια επισιτιστικήεπιχείρηση (κουζίνα, εστιατόριο και μπαρ) καιχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
 
1. Κόστος τροφίμων: είναι το κόστος των υλικών ή ποτών πουχρησιμοποιούνται για την παρασκευή ενός φαγητού ή ποτού πουπροορίζεται για πώληση.
 
2. Κόστος εργατικών: περιλαμβάνει το σύνολο των μισθών τουπροσωπικού, τις συνεισφορές του εργοδότη προς τα διάφορα ταμεία(Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Πρόνοιας και Υγείας κλπ.) καθώς και τοκόστος του φαγητού που παίρνει το προσωπικό. Επίσης μπορεί ναπεριλαμβάνει  και το κόστος διαμονής του προσωπικού στηνπερίπτωση που αυτή προσφέρεται από την επιχείρηση. Περιλαμβάνειεπίσης τις αμοιβές του έκτακτου προσωπικού.
3. Γενικά έξοδα: Είναι το σύνολο των εξόδων λειτουργίαςτης επιχείρησης όπως ενοίκια, υγραέριο, ηλεκτρισμός,πετρέλαιο, εκτυπωτικά, γραφική ύλη, έξοδα διαφημίσεων,πλυντηρίου, υλικών καθαρισμού, συντήρησης, ασφαλειών,τηλεφώνων.
 
Ορισμός:
Είναι το κέρδος (μεικτό κέρδος)που αποκομίζει οεπιχειρηματίας όταν αφαιρέσει από την τιμή πώλησηςφαγητών και ποτών της ημέρας το κόστος παραγωγήςτων φαγητών.
 
Ορισμός 1:
Είναι το κόστος των εργατικών εξόδων +το κόστος τωνγενικών εξόδων+ το καθαρό κέρδος της επιχείρησης.
 
Ορισμός 2:
Είναι το ποσό που απομένει στον επιχειρηματία όταναφαιρεθεί από τη τιμή
πώλησης το κόστος των τροφίμων.
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
1.ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ+ΕΡΓΑΤΙΚΑΕΞΟΔΑ+ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
2. ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Παράδειγμα 1 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Οι πωλήσεις ενός εστιατορίου για το 2004 ήταν €24,000 και τοκόστος των υλικών ήταν €9,600 πόσο είναι το μεικτό κέρδος;
 
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
                               =€24,000-€9600=€14,40
 
 
Παράδειγμα 2 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Τα εργατικά έξοδα ενός εστιατορίου για το 2004 ήταν €7,200και τα γενικά έξοδα €4,320 ενώ το καθαρό κέρδοςυπολογίστηκε στις €2,880. Πόσο είναι το μεικτό κέρδος;
 
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ + ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ +ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
                                  =€2,880+€7,200+€4,320=€14,400
Παράδειγμα 3 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Οι πωλήσεις  ενός εστιατορίου για το μήνα Αύγουστο 2005ήταν €10,000 και το κόστος τροφίμων €3,200. Πόσο είναι τομεικτό κέρδος;
 
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ =€10,000- €3,2000=€ 6,800
 
Παράδειγμα 4 υπολογισμού μεικτού κέρδους:
Οι πωλήσεις  ενός εστιατορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2005ήταν €16,000  και το κόστος τροφίμων €6,000. Πόσο είναι τομεικτό κέρδος;
 
ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣΤΡΟΦΙΜΩΝ=€16,000- €6,000= €10,000
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ:
1.Ονομάζει τα στοιχεία κόστους και πωλήσεωνφαγητών και ποτών.
2.Ορίζει και να υπολογίζει με μαθηματικές πράξεις τομεικτό κέρδος.
3.Λύει ασκήσεις εφαρμόζοντας την σχέση μεικτούκέρδους και κόστους τροφίμων
http://joedale.typepad.com/photos/uncategorized/tim_making_study_notes_hg_wht_14887.gif
Εργασία στο σπίτι:
Απαντήστε τις ερωτήσεις......
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ:
Φύλλο εργασίας