ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Άννα Κοντονή
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
 
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
1
Σύνταγμα της Ελλάδοςάρθρο 101«Η διοίκηση του κράτους οργανώνεταισύμφωνα με το αποκεντρωμένο σύστημα»
   ν.3852 /2010
Συγκρότηση επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Αυτοτελείς Διοικητικές Μονάδες
2
ΑΠΟΣΤΟΛΗΕκτελεστικές και Ελεγκτικές  Δραστηριότητεςτου Κράτους στην περιοχή ευθύνης
Κρατικές Υποθέσεις που δεν μπορούν ναασκηθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Κρατικές Υποθέσεις που αποκεντρώνονταιαπό την κεντρική διοίκηση  με στόχο τηδημιουργία ενός επιτελικού κράτους
3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΔΗΜΟΣΙΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού
    κεντρικού κράτους
Εποπτεία ορθής εκτέλεσης 
   Έλεγχος Νομιμότητας
 
4
Τομείς Δημοσίων Πολιτικών
Αστική Κατάσταση
Μετανάστευση (Υπηρεσίες Μίας Στάσης)
Κοινωφελείς Περιουσίες – ΣχολάζουσεςΚληρονομιές
Κρατικός Πλούτος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
      Περιβάλλον  Χωροταξία Πολεοδομία
      Δάση και Αγροτική Ανάπτυξη
5
Γενική ΔιεύθυνσηΕσωτερικής Λειτουργίας
Υποστήριξη Δημοσίων Πολιτικών
Κοινωνικής  Συνοχής
Παραγωγής Κοινωνικού  Οφέλους
6
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος καιΧωροταξικής Πολιτικής
Υποστήριξη Δημοσίων Πολιτικών
 
Προστασίας περιβάλλοντος
Βελτίωσης συνθηκών οικιστικήςδιαβίωσης
7
Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποστήριξη Δημοσίων Πολιτικών
Εποπτείας, προστασίας και
    εκμετάλλευσης δασών και δασικών
    εκτάσεων
 
Αγροτικής Ανάπτυξης
8
ΟΡΑΜΑΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στρατηγικό Κεντρικό  Κράτος
«Επιχειρησιακές» ΑποκεντρωμένεςΔιοικήσεις
Εξωστρεφής Αυτοδιοίκηση
9
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Μείωση διοικητικών βαρών
Απλούστευση διαδικασιών
Άρση της διοικητικής παθογένειαςτης «διάχυσης ευθύνης»
Διαφάνεια
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΗ
10
ΠροϋποθέσειςΔημοκρατικής Νομιμότητας
Δράση του κάθε επιπέδου στα όρια τωναρμοδιοτήτων του – Συναίνεση Αποτελεσματικότητα
Ηθική  και  Δεοντολογία  Διαφάνεια
Κοινωνία των Πολιτών  Συμμετοχή
11
ΣυμπληρωματικότηταΚεντρικής Διοίκησης  & Αυτοδιοίκησης
Κοινωνική Συνοχή
Οικονομική Ανάπτυξη
Κοινωνική Ευημερία
12